เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

ข่าว/ประชาสัมพันธ์


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรท่าลี่ ให้การต้อนรับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 6 พฤศจิกายน 2560632
2 ด่านศุลกากรท่าลี่ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม ผบก.ตม. 46 พฤศจิกายน 2560612
3 มาตรการภาษีของด่านศุลกากรท่าลี่14 มีนาคม 2561222
4 บทความ ทำไม่ต้องเสียภาษี?14 สิงหาคม 2561171
5 พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560.20 สิงหาคม 2561151
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน1 กุมภาพันธ์ 2562211
7 พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดนของยานพาหนะภายใต้บันทึดความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงฯ.1 มีนาคม 2562159
8 พิธีการการนำเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events)3 เมษายน 2562180
9 ประกาศกรมศุลกากรที่ 153/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 17 ภาค 430 เมษายน 2562228
10 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 191/2561 เรื่่อง หลักเกณฑ์ของนำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ของภาค 430 พฤษภาคม 2562747
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 232/2561 เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน31 กรกฎาคม 2562340
12 ประกาศกรมศุลกากรที่ 147/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว3 กันยายน 2562192
13 ประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 15 ภาค 41 ตุลาคม 2562808
14 ด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว29 ตุลาคม 2562179
15 ประกาศกรมศุลกากรที่ 190/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 11 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 25302 กรกฎาคม 25621,292
16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)5 มีนาคม 2563175
17 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases : (COVID-19)) จังหวัดเลย20 มีนาคม 2563306
18 คำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง การะงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเลย20 มีนาคม 2563464
19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases : (COVID-19)) จังหวัดเลย (ฉบับที่ 2)21 มีนาคม 2563148
20 ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ปรับเวลา เปิด/ปิด ด่านพรมแดน โดยจะเปิดทำการ เวลา 8.00 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานะการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ21 มีนาคม 25631,106
21 จังหวัดเลยมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ22 มีนาคม 2563135
22 คำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว จังหวัดเลย เป็นการชั่วคราว23 มีนาคม 2563334
23 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 69/2563 เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร17 เมษายน 2563431
24 ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก. 122 หรือ กศก. 123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร17 เมษายน 2563207
25 ประกาศกรมศุลกากรที่ 76/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20194 มิถุนายน 2563210
26 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรท่าลี่22 มิถุนายน 2563251
27 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร ของด่านศุลกากรท่าลี่30 มิถุนายน 2563219
28 คู่มือสำหรับประชาชน:การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต23 พฤศจิกายน 2563145
29 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 1/256223 ธันวาคม 2563156
30 นายด่านศุลกากรท่าลี่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย28 ธันวาคม 2563181
31 อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่แห่งใหม่11 กันยายน 2563271
32 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล29 ตุลาคม 256378
33 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.ส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ถวายเพลและสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดพระธาตุมะนาวเดี่ยว บ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ30 ธันวาคม 2563157
34 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.ส่วนบริการศุลกากร ให้การต้อนรับ ผอ. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะ13 มกราคม 2564132
35 มาตรการ Covid-19 จ.เลย13 มกราคม 256499
36 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย13 มกราคม 2564130
37 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมลงนามถวายพระพร15 มกราคม 2564114
38 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมประชุมหารือกรณีปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 18 มกราคม 256489
39 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน 60 โหล เพื่อสนับสนุนการตั้งด่านคัดกรองโควิด?19 19 มกราคม 2564125
40 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 35 พ.ศ.2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น20 มกราคม 2564105
41 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์20 มกราคม 256492
42 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 12/2564 22 มกราคม 256495
43 น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจราชการและการตรวจสอบตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 มกราคม 2564121
44 น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ลงตรวจพื้นที่บริเวณจุดท่าข้ามประเพณี บ้านหนองผือ ต. หนองผือ อ. ท่าลี่ จ. เลย27 มกราคม 2564142
45 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์1 กุมภาพันธ์ 256498
46 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมและขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น1 กุมภาพันธ์ 256485
47 โครงการเราชนะ2 กุมภาพันธ์ 256498
48 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และ นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 1 กุมภาพันธ์ 2564108
49 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และ นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ทั่วประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2564109
50 น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และ นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ลงพื้นที่ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ?เราชนะ? 4 กุมภาพันธ์ 2564127
51 ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร5 มีนาคม 2564112
52 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 11 มีนาคม 256493
53 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.) 16 มีนาคม 2564100
54 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 29 มีนาคม 256496
55 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรีฯ (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 29 มีนาคม 256493
56 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 28/2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร31 มีนาคม 256494
57 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าลี่31 มีนาคม 256487
58 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และ นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ลงพื้นที่ตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้านำเข้าประเภทไม้แปรรูป ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าลี่1 เมษายน 2564146
59 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 4 เมษายน 2564133
60 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้านำเข้าประเภทไม้แปรรูปและไม้สำเร็จรูป ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าลี่9 เมษายน 256494
61 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมประชุม คกก. โรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 22/2564 27 เมษายน 2564306
62 กรมศุลกากรขอเชิญชวนใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)30 เมษายน 256475
63 นายนเรศ เอมสมบุญ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ออกลาดตระเวนชายแดนริมแม่น้ำเหือง3 พฤษภาคม 256487
64 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ร่วมมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุน ภารกิจจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทาง เข้า - ออกอำเภอท่าลี่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าลี่ 7 พฤษภาคม 256493
65 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เป็นผู้แทนด่านศุลกากรท่าลี่ มอบน้ำดื่มให้เหล่ากาชาดจังหวัดเลย 11 พฤษภาคม 256471
66 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และนางอรวรรณ บุญสร้าง หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.เลย) ผ่านระบบ Video Conference12 พฤษภาคม 256476
67 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน12 พฤษภาคม 2564118
68 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมาย นายนเรศร์ เอมสมบุญ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับพลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี12 พฤษภาคม 2564120
69 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ลงตรวจพื้นที่สำหรับใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ประเภทน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริเวณด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย16 พฤษภาคม 2564193
70 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน19 พฤษภาคม 256499
71 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วยนางอรวรรณ บุญสร้าง หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ และนายศุภกิจ ท้วมทอง หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๒ นำเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าลี่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัส COVID-๑๙ ณ โรงพยาบาลท่าลี่20 พฤษภาคม 2564126
72 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 27 พฤษภาคม 2564101
73 นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วย นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ในฐานะผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และ ทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย1 มิถุนายน 256484
74 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ 2 มิถุนายน 256494
75 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมมอบบริจาคเต็นท์ผ้าใบและน้ำดื่ม ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 9 มิถุนายน 256482
76 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วย นางอรวรรณ บุญสร้าง หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 9 มิถุนายน 256479
77 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วย นางอรวรรณ บุญสร้าง หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 9 มิถุนายน 256464
78 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ผ่านระบบ Video Conference9 มิถุนายน 256489
79 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย10 มิถุนายน 256480
80 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกันมอบน้ำดื่มสนับสนุนในการบริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้มารับบริการที่จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย11 มิถุนายน 2564109
81 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิธีการนำเข้าส่งออกสินค้า15 มิถุนายน 2564111
82 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน21 มิถุนายน 256495
83 "กรมศุลกากร" จับมือ "กรุงไทย" พัฒนาระบบ "Customs Trader Portal" ให้ผู้นำเข้า - ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์ 29 มิถุนายน 256483
84 กรมศุลกากรขอเชิญชวนใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)1 กรกฎาคม 256483
85 นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ผ่านระบบ Zoom Application13 กรกฎาคม 256470
86 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน15 กรกฎาคม 2564102
87 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ตรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ.ด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย - ลาว รองรับการขยายตัวในอนาคต16 กรกฎาคม 256476
88 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการการผู้มีผลงานดีเด่นในการจับกุมยาเสพติด ผ่านระบบ Zoom จากกรมศุลกากร19 กรกฎาคม 2564109
89 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เรื่องการกำหนดสินค้าและราคาควบคุม21 กรกฎาคม 2564124
90 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา24 กรกฎาคม 2564112
91 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ได้มอบหมายให้นายนเรศร์ เอมสมบุญ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนันฯ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ครั้ง2 สิงหาคม 256499
92 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกาท่าลี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ออกตรวจพื้นที่ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ.ด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย5 สิงหาคม 2564102
93 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้นายนเรศร์ เอมสมบุญ ผอ.สคศ. นายเอกพงษ์ วีระวัฒน์โสภณ หนฝ ฝปป. พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ ออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่เลียบริมแม่น้ำเหือง บ้านแก่งม่วง และบ้านหนองปกติ 8 สิงหาคม 2564102
94 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ผอ.สบศ. และ หน.ฝบศ.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน10 สิงหาคม 2564292
95 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน10 สิงหาคม 256498
96 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ และนายนเรศร์ เอมสมบุญ ผอ.สคศ. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา10 สิงหาคม 256493
97 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self31 สิงหาคม 256482
98 ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี31 สิงหาคม 2564112
99 วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ได้มอบหมายให้นายนเรศร์ เอมสมบุญ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริการจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์โควิต-๑๙ 8 สิงหาคม 256489
100 ด่านศุลกากรท่าลี่จับกุมถั่วลิสงกะเทาะเปลือก1 กันยายน 256487
ผลลัพท์ทั้งหมด 423 จำนวน 5 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ