เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

รายนามนายด่านศุลกากรท่าลี่

รายนามนายด่านศุลกากรท่าลี่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ ไชยบุญมา พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2517
2. นายอุทัย เจริญวรรณ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
3. นายบุญธรรม ทัพพะรังสี พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521
4. นายสุลพ คชเลิศ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523
5. นายสนิท อิ่มวัฒนา พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524
6. นายสุริยา เจริญศักดิ์ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2526
7. นายวินิจ ชัยพานิช พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2530
8. นายสุรเดช นาคะตะ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
9. นายมานะ สังข์สุข พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533
10. นายวินัย ธัญพงศ์พานิช พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
11. นายทะยาน บุญหาญ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
12. นายภมร พนานนท์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
13. นายเสกสรร รัตนาบดี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539
14. นายสัญญา ไวทยกุล พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
15. นายชูชัย อุดมโภชน์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
16. นายธวัช เพ่งพินิจ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2548
17. นางสาวปรารถนา สันติอนุชิต พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2548
18. นายธวัช เพ่งพินิจ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
19. นายสุพัฒน์พงศ์ แซ่ลิ้ม พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
20. นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
21. นายธวัช เพ่งพินิจ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
22. นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
23. นายเรวัตร เอี่ยมวสันต์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
24. นายธวัช เพ่งพินิจ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2561
25. นายดำรงค์ จันทร์สกุล พ.ศ. 2561 - ส.ค. 2562
26. นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2563
27. นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
28. นายดิเรก คชารักษ์ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2565
29. นางรัดใจ ลีละวงศ์ พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 ตุลาคม 2565 15:00:09
จำนวนผู้เข้าชม : 4,375
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าลี่
เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4288-9187
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ